Baza wiedzy

 

 

Scalenie akcji

 

Scalenie akcji to inaczej odwrotny split lub re-split (z ang. reverse split)

To procedura, która polega na zwiększeniu wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji. Co ważne, kapitał akcyjny nie ulega zmianie.

Wśród korzyści przemawiających za przeprowadzeniem re-splitu jest zmniejszenie zmienności kursu akcji i minimalizacja ryzyka, w której spółka może zostać spółką groszową.

Tym samym cały proces korzystnie wpływa na wizerunek firmy poprzez wzrost wartości rynkowej jej papierów oraz atrakcyjności inwestycyjnej.

 

Podstawa prawna:

Procedura scalenia akcji MADKOM SA zostanie przeprowadzona na mocy Uchwały nr 20 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MADKOM SA., które odbyło się 23 czerwca 2014 roku w siedzibie spółki MADKOM SA w Gdyni.

W celu zapoznania się z treścią Uchwały należy kliknąć na poniższy link:

UCHWAŁY WZA Z DNIA 23 CZERWCA 2014R. 

 
Dane szczegółowe:

Parytet scalenia akcji Madkom SA wynosi: 10:1

W wyniku procesu scalenia, wartość nominalna spółki Madkom SA o wartości 0.10 zł (słownie: dziesięć groszy) zostanie podwyższona do kwoty 1,00 zł (słownie: jeden złoty)

Scalenie akcji dokonuje się przy proporcjonalnym zmniejszeniu łącznej ilości akcji Spółki wszystkich serii A,B,C,D,E z liczby 50 697 500 (słownie: pięćdziesiąt milionów sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) do liczby 5 069 750 (słownie: pięć milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt), czyli poprzez połączenie każdych dziesięciu akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej dziesięć groszy, w jedną akcję Spółki o nowej wartości nominalnej jeden złoty (stosunek wymiany).

Scalenie akcji przeprowadza się przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego w wysokości 5.069.750 zł ( słownie: pięć milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych).

W wypadku, gdyby w toku realizacji scalenia akcji doszło do powstania tzw. resztówek scaleniowych, czyli takiej liczby akcji o dotychczasowej wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy), posiadanych przez akcjonariusza, która zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany (10:1), nie przekłada się na jedną akcję o nowej wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty), to scalenie akcji zostanie przeprowadzone w taki sposób, że  w zamian za akcje stanowiące resztówki scaleniowe akcjonariusze będący ich posiadaczami otrzymają po jednej akcji o nowej wartości nominalnej kosztem praw akcyjnych posiadanych przez MADKOM Sp. z o.o. 

 

Struktura kapitału akcyjnego
Seria akcji  

liczba akcji przed scaleniem
(wartość nominalna 0,10 zł)

liczba akcji po scaleniu
(wartość nominalna 1,00 zł)

seria A  

36 490 000

3 649 000

seria B  

5 000 000

500 000

seria C  

1 807 500

180 750

seria D  

4 600 000

460 000

seria E  

2 800 000

280 000

Powiązane raporty bieżące

RB 27/2014 TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWZA EMITENTA W DNIU 23 CZERWCA 2014R.

RB 38/2014 ZŁOŻENIE WNIOSKU GPW O ZAWIESZENIE OBROTU AKCJAMI MADKOM SA

RB 39/2014 ZAWARCIE UMOWY NA UZUPEŁNIENIE NIEDOBORÓW SCALENIOWYCH W ZWIĄZKU Z PROCESEM SCALENIA AKCJI MADKOM SA

RB 41/2014 WYZNACZENIA PIERWSZEGO DNIA NOTOWANIA AKCJI SERII C I E NA RYNKU NEWCONNECT

RB 42/2014 ZAWIESZENIE OBROTU AKCJAMI MADKOM SA W ZWIĄZKU Z PROCESEM SCALANIA AKCJI

RB 43/2014 UCHWAŁA ZARZĄDU KDPW S.A. W SPRAWIE SCALENIA AKCJI MADKOM S.A.

RB 44/2014 ZŁOŻENIE DO KDPW ANEKSU DO LISTU KSIĘGOWEGO SCALENIA AKCJI

 

Jak wygląda emisja prywatna

 

Emisja prywatna jest to typ oferty skierowany do maksymalnie 149 podmiotόw – inwestorów instytucjonalnych jak i prywatnych.

Niezależnie od wielkości emisji akcji, dopuszczenie do rynku NewConnect odbywa się w oparciu o krόtki Dokument Informacyjny, ktόry jest przygotowywany przez Autoryzowanego Doradcę we wspόłpracy ze spόłka oraz zatwierdzony przez Autoryzowanego Doradcę.

Zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h. objęcie akcji w drodze subskrypcji prywatnej polega na złożeniu oferty przez spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, przy czym przyjęcie to powinno nastąpić na piśmie (pod rygorem nieważności).

Co ważne złożenie oferty prywatnej musi zostać poprzedzone stosowną uchwałą Walnego Zgromadzenia spółki akcyjnej, w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego.

Dotyczasowymi emisjami prywatnymi w Madkom SA, były emisje akcji serii B i E.

 

Często zadawane pytania

  • Co jest głównym przedmiotem działalności MADKOM SA ?

Madkom SA jest dostawcą i integratorem autorskiego oprogramowania do zarządzania dokumentami, informacją i procesami w administracji publicznej.

Madkom SA oferuje swoim klientom dwie główne grupy produktów oraz dwie grupy usług. Do produktów i towarów zaliczają się: pakiety własnych programów dla elektronicznej administracji (SIDAS - System Informatyczny Dla Administracji Samorządowej), sprzęt komputerowy. W zakresie usług Spółka oferuje: wdrożenia własnych pakietów programów komputerowych, szkolenia w użytkowaniu oprogramowania komputerowego, szkolenia z zakresu przepisów regulujących pracę administracji publicznej.

 

  • Jakie są główne założenia strategii biznesowej MADKOM SA ?

Dokument zawierający strategię Spółki na kolejne lata znajdą Państwo w zakładce „Ład Korporacyjny” – Dokumenty korporacyjne.

 

  • Jak długo trwa kadencja członków Rady Nadzorczej i Zarządu Madkom SA

Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Kadencja Zarządu również jest wspólna i także trwa trzy lata.

 

  • Czy w Spółce realizowany jest system motywacyjny?

Zgodnie z podjętą uchwałą na NWZA dnia 23.06.2014 r. w Spółce został wprowadzony zostaje 3 letni Program Motywacyjny rozpoczynający się w dacie jego uchwalenia, a trwający do końca 2016 roku. Program Motywacyjny jest adresowany do pracowników Spółki istotnie przyczyniających się do wzrostu jej wartości i ilości produktów a co za tym idzie – wartości jej akcji. Celem realizacji Programu Motywacyjnego jest stworzenie instrumentu, który zapewni silniejsze związanie Uczestników Programu Motywacyjnego ze Spółką oraz stanowić będzie skuteczny sposób ich motywowania. Ideą Programu Motywacyjnego jest również powiazanie wzrostu wartości Spółki z premią dla osób odpowiedzialnych za uzyskiwanie dobrych wyników.

 

  •  Czy Spółka przestrzega zasad ładu korporacyjnego?

Spółka zadeklarowała przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego określonych w "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW" oraz dokłada wszelkich starań, aby zasady te stosowane były jak najlepiej i w jak najszerszym zakresie. Zbiór zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega Spółka dotyczy zarówno jej funkcjonowania, jak i dobrych praktyk realizowanych przez jej organy zarządzające i nadzorujące. Zasady ładu korporacyjnego stosowane przez Spółkę oraz wyjątki od ich stosowania zamieszczone są na jej stronie relacji inwestorskich w zakładce „Ład korporacyjny”.

 

  • Jakie ryzyko wiąże się z inwestycją w akcje MADKOM SA?

Każdy inwestor giełdowy kupujący akcje jakiejkolwiek  spółki notowanej na giełdzie musi zaakceptować ryzyko zmienności notowań akcji wynikające bezpośrednio z działania sił podaży i popytu. MADKOM SA nie ma wpływu na decyzje inwestorów związane z jego akcjami, stąd też wpływ spółki na notowania jej akcji ma jedynie pośredni charakter, mierzony osiąganym przyrostem wartości firmy (np. wzrostem aktywów).

 

  • Kto jest biegłym rewidentem w MADKOM SA ?

Obecnym biegłym rewidentem w spółce Madkom SA jest firma TRANSFER Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, Ul. Obrońców Poczty Polskiej 3, 83-000 Pruszcz Gdański.

 

  • Jak oznaczone są akcje Spółki notowane na GPW w Warszawie?

Wszystkie akcje Spółki są oznaczone kodem ISIN: PLMADKM00019.

 

  • Do jakich indeksów jest zakwalifikowana Spółka?

Madkom SA nie jest obecnie zakwalifikowana do żadnych indeksów.

 

Instytucje rynku kapitałowego

WWW.GPW.PL

 

WWW.KNF.GOV.PL

 

WWW.KDPW.PL

 

WWW.SII.ORG.PL

 

WWW.SEG.ORG.PL

 

WWW.NEWCONNECT.PL